Algemene voorwaarden

7Lab LLP

Artikel 1 / Definities

In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten hebben de volgende begrippen zowel in enkelvoud als in meervoud de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;

7Lab: 7Lab LLP kantoorhoudende aan de Danzigerbocht 39G, 1013 AM, Amsterdam;

Derden: andere partijen dan 7Lab en Klanten van 7Lab;

Dienst: de werkzaamheden die 7Lab voor Klant verricht, en/of prestaties die 7Lab levert alsmede alle overige (rechts)handelingen zoals omschreven in de Overeenkomst;

Klant: de Partij met wie 7Lab een Overeenkomst heeft gesloten;

Fouten: het toerekenbaar niet voldoen van het door 7Lab geleverde aan de tussen Partijen Schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Fouten kunnen alleen als zodanig worden aangemerkt indien Klant deze kan aantonen;

Herstelwerkzaamheden: de dienst betreffende het verrichten van herstelwerkzaamheden naar aanleiding van ontstane Fouten;

Hersteltijd: de tijd tussen (i) het tijdstip waarop 7Lab een fout heeft geconstateerd of Klant melding heeft gedaan van een fout en (ii) het tijdstip waarop de Fout is opgelost of 7Lab een andere oplossing heeft gecreëerd;

Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten en hiermee verwante rechten, zoals handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten, databankrechten, naburige rechten en octrooirechten alsmede domeinnamen en rechten op knowhow;

Meerwerk: de werkzaamheden of andere prestaties verricht of te verrichten door 7Lab die buiten de inhoud en/of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestatie vallen;

Partijen: Klant en 7Lab;

Onderhoud: de dienst die 7Lab op basis van een separate Overeenkomst aan Klant kan leveren mede bestaande uit het upgraden van de afgenomen dienst en/of updates van de gebruikte Software;

Overeenkomst: de Overeenkomst die 7Lab heeft gesloten met een Klant ongeacht of deze mondeling, Schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen;

Termijn: de door 7Lab en Klant overeengekomen periode waarbinnen de opdracht zal worden afgerond.

Vertegenwoordiger: degene die bevoegd is om in naam van Klant een overeenkomst aan te gaan en/of bevoegd is om in naam van Klant op te treden.

Schriftelijk: Schriftelijke mededelingen kunnen zowel per brief als per e-mail worden gedaan.

Software: de software van 7Lab, daaronder mede begrepen (web)applicaties, de bijbehorende documentatie, uiterlijke kenmerken, interfaces, lay-out en andere aan software gerelateerde producten/diensten, zoals indien van toepassing nader omschreven in de overeenkomst.

Artikel 2  / Algemeen

2.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst, het ter beschikking stellen van Software, het verrichten van diensten, offertes en alle overige (rechts)handelingen die door 7Lab aan of ten behoeve van Klant worden verricht ongeacht of deze mondeling, Schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen. Voorts zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle opvolgende overeenkomsten tussen Klant en 7Lab.

2.2 Afwijkingen en aanvullingen op de Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

2.3 In verband met de specifieke aard van het bepaalde in de Overeenkomst, kan in de Overeenkomst worden afgeweken van hetgeen is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. De bepalingen in de Overeenkomst prevaleren boven de bepalingen in de Algemene Voorwaarden.

2.4 Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zal dat niet afdoen aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden. 7Lab zal in deze omstandigheden nieuwe bepalingen vaststellen waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.5 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen 7Lab en Klant, wordt Klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.6 De gegevens met betrekking tot Klant zoals Overeenkomsten en afspraken die 7Lab onder zich heeft zijn leidend, behoudens tegenbewijs van Klant.

2.7 7Lab sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Klant uit.

2.8 7Lab is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de nieuwe voorwaarden toepassen dertig (30) dagen na kennisgeving. De wijziging zal in ieder geval per e-mail en eventueel via de website van 7Lab of op een andere wijze aan Klant bekend worden gemaakt. Indien 7Lab de Algemene Voorwaarden wijzigt en Klant hierdoor in een ongunstigere positie komt te verkeren is expliciete toestemming van de Klant nodig. Ook is de Klant gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met ingang van het moment waarop de wijzigingen in zullen gaan, voor zover de omvang van de wijzigingen de opzegging van de overeenkomst rechtvaardigd. Verder heeft de Klant de mogelijkheid om de wijzigingen op de algemene voorwaarden te weigeren, zodat deze wijzigingen niet voor Klant zullen gelden.

2.9 Klant verleent bij voorbaat toestemming aan 7Lab om de overeenkomst en rechtsverhouding van Klant met 7Lab aan een aan 7Lab gelieerde onderneming (bijvoorbeeld een moeder/dochter vennootschap) over te dragen. Indien de overeenkomst en rechtsverhouding aan een derde (niet zijnde een aan 7Lab gelieerde onderneming) dient te worden overgedragen zal 7Lab daar toestemming voor vragen aan Klant. Klant zal daartoe medewerking verlenen tenzij Klant zwaarwegende redenen heeft om haar toestemming te weigeren.

Artikel 3 / Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van 7Lab zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk Schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand doordat een opdracht van Klant door 7Lab wordt aanvaard.

3.3 Alle door Klant gesloten Overeenkomst(en) zijn bindend en kunnen niet door Klant worden herroepen.

Artikel 4 / Uitvoering dienstverlening door 7Lab

4.1 Voor de duur en op basis van de Overeenkomst biedt 7Lab Klant dienstverlening met betrekking tot het uitvoeren van de Dienst zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

4.2 7Lab zal zich naar beste vermogen inspannen om de Dienst binnen de overeengekomen termijn en conform de overeengekomen specificaties op te leveren en/of te verrichten. Alle opgegeven termijnen dienen echter slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht blijken dat een opgegeven termijn niet wordt gehaald dan zal 7Lab daarover, voor zover redelijkerwijs mogelijk voorafgaande aan het verstrijken van de termijn, met Klant in overleg treden en een nieuwe indicatie afgeven van de herziene leveringstermijn.

4.3 7Lab zal zich naar beste vermogen inspannen om de Dienst conform de overeengekomen specificaties te verlenen en/of te verrichten. Door 7Lab wordt echter steeds een inspanningsverplichting aangegaan. Er geldt derhalve, tenzij anders overeengekomen, geen resultaatsverplichting.

4.4 Klant aanvaardt dat indien Software wordt geleverd, deze enkel de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals Klant die aantreft op het moment van gebruik (“as is”), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare Fouten en gebreken. 7Lab is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook ontstaan uit Fouten en/of gebreken van de geleverde Diensten. 7Lab zal zich naar beste kunnen inspannen om de Fouten en gebreken (voor zover toerekenbaar aan 7Lab) binnen redelijke termijn te verhelpen.

4.5 7Lab zal in het geval van Fouten in de geleverde dienst en/of prestatie zich inspannen om deze op te lossen conform de Service Level Agreement. Indien geen Service Level Agreement is overeengekomen zal 7Lab zich inspannen om Fouten op te lossen conform hetgeen waar zij op grond van de wet toe verplicht is. Indien Fouten zijn veroorzaakt door toe doen van de Klant heeft 7Lab het recht om haar gangbare tarief in rekening te brengen ten aanzien van de door 7Lab te verrichten herstelwerkzaamheden.

4.6 7Lab zal zich inspannen om Fouten gemaakt in de Software te herstellen indien deze uiterlijk binnen drie (3) maanden na oplevering van de Software gedetailleerd omschreven Schriftelijk bij 7Lab zijn gemeld, dan wel indien deze zijn gemeld binnnen drie (3) maanden nadat Klant redelijkerwijs bekend had kunnnen zijn met deze Fouten.

4.7 7Lab is niet verplicht tot herstel van Fouten die na afloop van de in artikel 4.6 bedoelde periode zijn gemeld. Door het niet tijdig melden vervallen alle rechten van Klant jegens 7Lab die verband houden mert de betreffende Fouten.

4.8 7Lab is gerechtigd de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen bijvoorbeeld voor het onderhouden of aanpassen van de Dienst, zonder dat hierdoor enig recht van Klant op schadevergoeding jegens 7Lab ontstaat. 7Lab zal in een dergelijke situatie Klant vooraf op de hoogte brengen, voor zover redelijkerwijs mogelijk.

4.9 7Lab is gerechtigd de Dienst naar eigen inzicht te verbeteren en steeds aan te passen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt, en daartoe indien nodig de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, zonder dat Klant enig recht op schadevergoeding of ontbinding toekomt. 7Lab zal indien deze aanpassing hinder oplevert voor Klant, Klant vooraf voor zover redelijkerwijs mogelijk van een dergelijke situatie op de hoogte brengen. Het is alleen toegestaan om de verbetering door te voeren als deze niet nadelig is voor Klant.

4.10 7Lab zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

4.11 Indien naar het oordeel van 7Lab uitvoering van de Overeenkomst extra werkzaamheden met zich meebrengt welke te wijten zijn aan Klant (bijvoorbeeld doordat Klant onvolledige/onjuiste informatie verstrekt), is 7Lab gerechtigd alle extra bestede tijd en kosten,  in voorkomende gevallen ook die van derden, aan Klant in rekening te brengen. 7Lab zal Klant vooraf van deze extra werkzaamheden op de hoogte brengen.

4.12 Aanschaf van nieuwe software, licenties, apparatuur en dergelijke alsmede reparaties bij derden noodzakelijk voor het verrichten van de Dienst vallen buiten de standaard tarieven van 7Lab en worden in rekening gebracht bij Klant. 7Lab zal hiervoor vooraf akkoord vragen aan Klant.

Artikel 5 / Meerwerk

5.1 7Lab beoordeelt in hoeverre een gevraagde prestatie binnen de scope van de gesloten overeenkomst valt. Indien 7Lab beslist dat er sprake is van Meerwerk zal zij deze beslissing Schriftelijk motiveren, indien dit door Klant wordt verzocht.

5.2 Indien 7Lab op verzoek of met voorafgaande instemming van Klant Meerwerk verricht zal Klant dit Meerwerk vergoeden volgens de gebruikelijke tarieven van 7Lab. 7Lab zal slechts overgaan tot het verrichten van Meerwerk nadat Klant daarvoor toestemming heeft gegeven.

5.3 7Lab is niet verplicht om aan een verzoek van Klant tot het verrichten van Meerwerk te voldoen en kan verlangen dat ten behoeve van het verrichten van Meerwerk een afzonderlijke, Schriftelijke, overeenkomst wordt gesloten.

5.4 Klant aanvaardt dat door Meerwerk het overeengekomen en/of verwachte tijdstip voor aflevering van de Dienst, en de eventueel vooraf afgesproken prijs, kunnen worden beïnvloed en/of gewijzigd.

5.5 Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) Meerwerk voordoet, is voor de Klant geen grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst en geeft geen recht op schadevergoeding.

Artikel 6 / Termijnen

6.1 Alle door 7Lab genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan 7Lab bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De door 7Lab genoemde en/of tussen partijen overeengekomen Termijnen betreffen enkel streefdatums die 7Lab nimmer binden. Deze Termijnen hebben slechts een indicatief karakter. 7Lab spant zich naar zijn beste vermogen in om fatale (leverings-)termijnen en fatale (oplever-)data zoveel mogelijk in acht te nemen. 7Lab is niet gebonden aan een al dan niet fatale (leverings-)termijnen of (oplever-)data, die vanwege overmacht niet meer gehaald kan worden.

6.2 7Lab is niet gebonden aan een al dan niet fatale (leverings-)termijnen of (oplever-)data als tussen partijen Meerwerk of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen.

6.3 De enkele overschrijding van een door 7Lab genoemde of een tussen Partijen overeengekomen (leverings-)termijnen of (oplever-)data brengt 7Lab niet in verzuim, tenzij anders overeengekomen. In alle gevallen is 7Lab pas in verzuim wegens tijdsoverschrijding indien Klant 7Lab Schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Deze ingebrekestelling dient een zo volledig mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, alsmede een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen. Termijnen zijn streeftermijnen en derhalve niet fataal, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 / Hosting en aanverwante diensten

7.1 Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/ of doorgifte van door Klant aangeleverd materiaal aan Derden, zoals in geval van webhosting- of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

7.2 Klant zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) 7Lab die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

7.3 Derden kunnen klachten indienen bij 7Lab indien zij menen dat er sprake is van een handelen in strijd met art. 7.2. Als een klacht naar het oordeel van 7Lab terecht is ingediend, is 7Lab gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is 7Lab in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Klant te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. 7Lab zal Klant informeren indien een situatie als hier bedoeld zich voordoet. Voordat uitvoering wordt gegeven aan de in deze bepaling bedoelde maatregel zal 7Lab de Klant instaat stellen te reageren op het standpunt dat er sprake is van een handelen in strijd met art. 7.2.

7.4 Wanneer sprake is van (mogelijk) strafbare informatie, is 7Lab gerechtigd hiervan aangifte te doen. 7Lab kan hierbij alle relevante informatie over Klant overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties 7Lab verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

7.5 Bij een gegronde klacht over de door Klant aangeboden/opgeslagen informatie is 7Lab gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.

7.6 Klant onthoudt zich ervan overige Klanten of internetgebruikers te hinderen, of schade toe te brengen aan de servers. Het is Klant verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks 7Lab, overige Klanten, of internetgebruikers, hindert of schade toebrengt. 7Lab zal Klant op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

7.7 Klant zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en eventuele opvolgende versies daarvan.

7.8 Zonder toestemming van 7Lab is het Klant verboden de door 7Lab verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan Derden over te dragen of aan Derden beschikbaar te stellen.

7.9 7Lab kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Klant mag gebruiken in het kader van de Dienst. Dit maximum zal in de Overeenkomst worden vastgelegd. Bij overschrijding van dit maximum is 7Lab bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die 7Lab hanteert. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens, indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.

7.10 Klant verstrekt hierbij 7Lab toestemming om alle door Klant via de systemen van 7Lab verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door 7Lab geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door 7Lab.

7.11 Naast hetgeen de wet daarover bepaalt is schade, welke ontstaat door ondeskundig gebruik door Klant van Software/Diensten, of het niet handelen conform bovenstaande punten door Klant, voor rekening en risico van Klant.

Artikel 8 / Domeinnamen en IP-adressen

8.1 Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat 7Lab voor Klant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/ of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

8.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/ of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende Domeinnaamleveranciers, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/ of IP-adres. 7Lab vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

8.3 Klant kan uitsluitend uit Schriftelijke bevestiging van 7Lab, waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

8.4 Klant vrijwaart en houdt 7Lab schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Klant.

8.5 7Lab is niet aansprakelijk voor het verliezen door Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ of verkregen. Een en ander behoudens indien er sprake is van aansprakelijkheid van 7Lab op grond van opzet of grove schuld van 7Lab.

8.6 Indien 7Lab een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Klant, zal 7Lab medewerking verlenen aan verzoeken van Klant tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.

8.7 Klant dient zich te conformeren aan alle registratievoorwaarden, bepalingen en (geschillen)regelingen die Domeinnaamleveranciers stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/ of het IP-adres.

8.8 7Lab heeft het recht de domeinnaam en/ of het IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Klant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een Schriftelijke ingebrekestelling.

8.9 In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Klant is 7Lab gerechtigd de domeinnaam en/ of het IP-adres op te heffen.

Artikel 9 / Verplichtingen Klant

9.1 Klant erkent dat het welslagen van de werkzaamheden onder de overeenkomst alsmede de verleende diensten zoals opgenomen in de Overeenkomst, afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking.

9.2 Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken zal Klant 7Lab steeds tijdig alle door 7Lab nuttig, nodig en wenselijke geachte gegevens en/of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

9.3 Klant staat ervoor in dat de in 9.2 bedoelde gegevens juist en volledig zijn.

9.4 Klant garandeert dat zijn gebruik van de afgenomen Diensten overeenstemt met de overeengekomen doeleinden, niet in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving, geen inbreuk maakt op (intellectueel eigendoms)rechten van derden dan wel anderszins niet onrechtmatig is.

9.5 Klant zal zich onthouden van ieder handelen, in de ruimste zin des woords, dat de reputatie van 7Lab, waaronder eveneens begrepen de reputatie van haar diensten, zou kunnen aantasten.

9.6 Klant staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen terbeschikkingstelling of gebruik van door de Klant verstrekte gegevens daaronder mede begrepen apparatuur, programmatuur en gegevensdragers en zal 7Lab vrijwaren tegen iedere actie die is gebaseerd op enige inbreuk op rechten van derden.

9.7 Indien de Klant voor de uitvoering van de Overeenkomst door 7Lab nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens en/of inlichtingen niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de wensen van 7Lab ter beschikking van 7Lab stelt, heeft 7Lab het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst waarbij 7Lab tevens het recht heeft om de daardoor ontstane kosten volgens de gebruikelijke tarieven van 7Lab in rekening te brengen, onverminderd het recht van 7Lab tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

9.8 Klant vrijwaart 7Lab en haar leveranciers tegen alle aanspraken en vorderingen, verliezen en/of direct en/of indirect geleden schade van derde partijen, die voortvloeien uit afgenomen diensten bij 7Lab en vrijwaart 7Lab eveneens voor alle door 7Lab in verband met deze aanspraken en vorderingen, verliezen en/of direct en/of indirect geleden schade van derde partijen gemaakte kosten.

9.9 Indien Klant in het kader van de dienstverlening een gebruikersnaam en wachtwoord van 7Lab ontvangt, dient Klant deze zorgvuldig te gebruiken en te bewaren. In het geval van misbruik of diefstal van de gebruikersnaam en wachtwoord wordt vermoed dient Klant 7Lab direct op de hoogte te stellen zodat 7Lab de toegang tot de Dienst kan opheffen of andere passende maatregelen kan nemen. Klant is aansprakelijk voor al het gebruik van de Dienst via gebruikersnaam en wachtwoord van Klant. 7Lab is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen e.d. die het gevolg zijn van misbruik of diefstal van gebruikersnaam en wachtwoord.

Artikel 10 / Vergoeding en betaling

10.1 Klant is aan 7Lab de vergoedingen verschuldigd welke zijn overeengekomen in de Overeenkomst.

10.2 Alle aan 7Lab verschuldigde vergoedingen zijn voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief BTW en overige heffingen.

10.3 De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de dienst(en) die 7Lab levert.

10.4 7Lab is te allen tijde gerechtigd om een vooruitbetaling van de vergoeding te verzoeken.

10.5 In geval de overeenkomst de bouw van een (web)applicatie behelst is de Klant 25% van de overeengekomen hoofdsom direct verschuldigd, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

10.6 7Lab is gerechtigd in geval van diensten die periodiek worden afgenomen de vergoeding te wijzigen. 7Lab zal zijn prijswijziging binnen twee (2) maanden voor het doorvoeren van de prijswijziging kenbaar maken. Indien Klant niet akkoord gaat met deze prijsstijging, is zij gerechtigd binnen veertien (14) dagen na kennisgeving van de prijswijziging de overeenkomst Schriftelijk op te zeggen. De Dienst zal dan beëindigd worden op de datum waarop de nieuwe tarieven zullen gelden.

10.7 Alle door 7Lab afgegeven voorcalculaties en/of begrotingen hebben slechts een indicatief karakter tenzij 7Lab dit uitdrukkelijk anders kenbaar heeft gemaakt. Een door Klant aan 7Lab kenbaar gemaakt budget geldt nooit als een tussen Partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door 7Lab te verrichten prestaties. 7Lab zal de Klant informeren bij dreigende overschrijding van de voorcalculaties en/of begroting, mits dit uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

10.8 7Lab brengt de door Klant verschuldigde bedragen telkens door middel van een factuur in rekening. Voor de vaststelling van de hoogte van de factuur zijn de gegevens uit de (uren)registratie van 7Lab leidend.

10.9 Alle facturen zullen door Klant worden betaald overeenkomstig de in de Overeenkomst en/of op de factuur vermelde betalingscondities. Indien specifieke betalingscondities ontbreken, zal Klant binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betalen.

10.10 Enig beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek van betaling is niet toegestaan. Klant in het geval van opschorting 7Lab eerst Schriftelijk in gebreke te stellen. Deze ingebrekestelling dient een zo volledig mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, alsmede een redelijke termijn om een eventuele tekortkoming te herstellen. Bij verrekening of aftrek van betaling is Schriftelijke toestemming van 7Lab noodzakelijk.

10.11 Indien Klant de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van Verzuim is Klant over het openstaande bedrag een samengestelde rentevergoeding verschuldigd ter hoogte van 1,5% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente op maandbasis hoger is dan 1,5% per maand in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is), tot aan de datum der algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als gehele maand aangemerkt.

10.12 Indien wenselijk dient contractant op verzoek van 7Lab, voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van bestaande en toekomstige verplichtingen jegens 7Lab. 7Lab is in zodanig geval gerechtigd de Dienst, of een gedeelte daarvan, pas te leveren en/of te verrichten nadat gewenste zekerheid is verkregen.

10.13 Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering van 7Lab te voldoen, zal 7Lab de vordering verhogen met de buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,–.

10.14 Indien Klant een Dienst afneemt en na aanmaning of ingebrekestelling blijft Klant nalatig de vordering te voldoen is 7Lab gerechtigd de overeenkomst op te schorten.

Artikel 11 / Intellectuele eigendomsrechten

11.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op documentatie, websites, Software, broncode, programmatuur, databestanden, Diensten, of andere materialen afkomstig van/via 7Lab waarop enigerlei intelectueel eigendomsrecht geldend gemaakt kan worden, berusten uitsluitend bij 7Lab en/of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt slechts de (gebruiks-)rechten die haar bij de overeenkomst worden toegekend, tenzij dit uitdrukkelijk Schriftelijk door 7Lab en Klant anders is overeengekomen.

11.2 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, strekt de verplicht tot terbeschikkingstelling door 7Lab en het (gebruiks-)recht van Klant zich uitsluitend tot de Software als zodanig. Het (gebruiks-)recht van Klant strekt zich nimmer uit tot de broncode van de Software.

11.3 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen is het recht tot gebruik van de Software en/of de dienst voorbehouden aan Klant. 7Lab verleent een beperkt gebruiksrecht aan Klant dat niet, zonder uitdrukkelijke toestemming van 7Lab, overdraagbaar is. Dit gebruiksrecht mag niet aan derden in gebruik worden gegeven door Klant.

11.4 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om (delen van de) Software, informatie en bestanden, gegevens, programma’s en/of Materialen te downloaden, te uploaden, te kopiëren, openbaar te maken of op enige andere wijze ter beschikking te stellen of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in de Overeenkomst genoemde doeleinden, tenzij 7Lab de rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven, of wanneer dwingend-rechtelijke regels anders bepalen.

11.5 Klant garandeert dat rechten van derden zich niet verzetten tegen beschikbaarstelling van programmatuur voor websites bestemd materiaal (zoals beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s), databestanden of Materialen alsmede ontwerpmateriaal met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie in de Software. Klant vrijwaart 7Lab tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde, waaronder begrepen Intellectuele Eigendomsrechten.

Artikel 12 / Aansprakelijkheid

12.1 De totale aansprakelijkheid van 7LAB wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, is te allen tijden beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van 7LAB voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan € 500.000,– (vijfhonderd duizend Euro) bedragen.

12.2 De aansprakelijkheid van 7LAB voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000,– (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro).

12.3 De aansprakelijkheid van 7LAB voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Klant, schade verband houdende met het gebruik van door Klant aan 7LAB voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Klant aan 7LAB voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van 7LAB wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

12.4 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van 7LAB, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van 7LAB uit hoofde van deze module Algemeen en de overige overeengekomen modules van deze algemene voorwaarden geheel onverlet.

12.5 De in artikel 12.1 tot en met 12.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van 7LAB.

12.6 Tenzij nakoming door de 7LAB blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van 7LAB wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien Klant 7LAB onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en 7LAB ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat 7LAB in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

12.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij 7LAB meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen 7LAB vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

12.8 Partijen erkennen dat het actief en constructief deelnemen aan een ICT-Mediation een redelijke en passende maatregel is om dreigende schade te voorkomen of te beperken indien deze dreigende schade verband houdt met het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van enige contractuele verplichting door 7LAB. Klant verplicht zich om die reden op eerste schriftelijk verzoek van 7LAB onverwijld actief, constructief en onvoorwaardelijk deel te nemen aan een ICT-Mediation overeenkomstig het ICT-Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair gevestigd te Den Haag (zie www.sgoa.org en www.sgoa.eu).

12.9 Klant vrijwaart 7LAB voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door 7LAB geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

12.10 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan 7LAB zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 13 / Privacy

13.1 7Lab zal geen persoonsgegevens verwerken, anders dan nodig is ten behoeve van het verlenen van de Dienst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het optimaliseren van de Dienst.

13.2 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. 13.3 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

13.4 Gegevens zijn in ieder geval vertrouwelijk indien zij door 7Lab als zodanig zijn aangeduid.

13.5 Klant is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde Software en andere materialen waaronder mede begrepen het voorbereidend materiaal, vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van 7Lab kunnen bevatten.

13.6 7Lab zal geen persoonsgegevens afkomstig van Klant delen met derde partijen, tenzij 7Lab daarvoor toestemming heeft verkregen van Klant of daartoe verplicht is op grond van de wet.

13.7 De verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die met gebruikmaking van de Software en/of de dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij de Klant. Klant garandeert dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig is en dat deze geen inbreuk maakt op enig recht van derden. Klant vrijwaart 7Lab tegen elke rechtsvordering van derden uit welke grond dan ook, in verband met deze persoonsgegevens.

Artikel 14 / Opschorting

14.1 7lab is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten indien, ondanks dat Klant deugdelijk ingebreke is gesteld, te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. Opschorting door 7lab is niet mogelijk indien Klant op goede grond een factuur betwist en daardoor niet (tijdig) voldoet.

14.2 Opschorting ontslaat Klant nimmer van enige betalingsverplichting ter zake van reeds door 7Lab geleverde Diensten.

14.3 Zodra Klant alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen zal 7Lab de opschorting opheffen.

Artikel 15 / Overmacht

15.1 7Lab is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan:

 • Overmacht van leveranciers van 7Lab.
 • Het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van leveranciers die door Klant aan 7Lab zijn voorgeschreven.
 • Gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik van derden waarvan het gebruik door Klant aan 7Lab is voorgeschreven.
 • Overheidsmaatregelen.
 • Elektriciteitsstoringen en andere storingen die betrekking hebben op de infrastructuur waar 7Lab gebruik van maakt voor het verlenen van haar Diensten.
 • Storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten.
 • Netwerkaanvallen daaronder begrepen DoS of DDoS aanvallen.
 • Oorlog.
 • Staking.
 • Algemene vervoersproblemen.

15.2 Indien de overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen duurt, zijn ieder der Partijen gerechtigd om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden.

Artikel 16 / Duur

16.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen hebben alle overeenkomsten een initiële looptijd van één (1) jaar. Daarna wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor een termijn van één (1) jaar, tenzij de Overeenkomst Schriftelijk wordt opgezegd uiterlijk twee (2) maanden voor aanvang van de vervolgtermijn.

16.2 De looptijd wordt berekend van de datum van sluiten van de Overeenkomst, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

16.3 Onverminderd alle overige rechten, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de andere partij:

 • surseance van betaling verleend is;
 • in staat van faillissement is verklaard.

Indien een overeenkomst op deze gronden wordt ontbonden onstaat er van de zijde van 7Lab geen ongedaanmakingsverplichting.

16.4 Onverminderd haar overige rechten, is 7Lab gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien Klant niet voldoet aan haar verplichtingen uit artikel 6, 8, 10.

16.5 Opzegging van de Overeenkomst ontslaat Klant nimmer van enige betalingsverplichting terzake van reeds door 7Lab geleverde Diensten. Bij opzegging dient er door Klant een redelijke opzegtermijn in achtgenomen te worden. Bedragen die 7Lab voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar. Indien 7Lab aantoonbare schade lijdt ten gevolge van de opzegging dient Klant deze schade aan 7Lab te vergoeden.

16.6 De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beëindiging onverminderd van kracht.

Artikel 17 / Non-concurrentie

17.1 Behoudens Schriftelijke toestemming van 7Lab zal Klant zich onthouden van het in dienst nemen dan wel anderszins direct of indirect laten werken van een werknemer van 7Lab of enig ander persoon, die in de twaalf (12) voorafgaande maanden betrokken is geweest bij de uitvoeringen van de Overeenkomst, noch pogingen daartoe ondernemen. Dit beding vervalt bij uitgesproken faillissement van of bij verleende surseance van betaling aan 7Lab.

17.2 In het geval van schending van dit artikel zal Klant een direct opeisbare boete van vijftig duizend euro (€ 50.000) per overtreding verbeuren aan 7Lab welke niet in aanmerking komt voor enige (rechterlijke) matiging dan wel verrekening. Deze bepaling laat onverminderd het recht van 7Lab tot uitoefening

van enig ander wettelijke en/of overeengekomen recht waaronder begrepen maar niet beperkt tot het recht om (aanvullende)schadevergoeding te eisen al dan niet in combinatie met voornoemde boete.

17.3 Behoudens Schriftelijke toestemming van Klant zal 7Lab zich onthouden van het in dienst nemen dan wel anderszins direct of indirect laten werken van een werknemer van Klant of enig ander persoon, die in de twaalf (12) voorafgaande maanden betrokken is geweest bij de uitvoeringen van de Overeenkomst, noch pogingen daartoe ondernemen. Dit beding vervalt bij uitgesproken faillissement van of bij verleende surseance van betaling aan Klant.

Artikel 18 / Toepasselijk recht en forumkeuze

18.1 De overeenkomst, de Algemene voorwaarden, het gebruik van de Software en het verrichten van Diensten worden beheerst door Nederlands recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

18.2 Alle geschillen welke tussen 7Lab en Klant mochten ontstaan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Zet de volgende digitale stap

Wij helpen je graag op weg met het realiseren van de digitale ambities van jouw organisatie. Maak een afspraak met een van onze IT experts en ontdek de mogelijkheden van software.

Maak een afspraak
THE PEOPLE BEHIND THE STORIES